چیـنـی پـردیــس همـراه روزهـای خاطـره انگیــز

چیـنـی پـردیـس از آغـاز تاکنـون

چینی پردیس کاشان باسابقه بیش از سه دهه در تولید انواع ظروف چینی خانگی و هتلی مفتخر است که  با استفاده از آخرین تکنولوژی و ماشین آلات توانسته مراحل پیشرفت را از نظر کمی و کیفی طی نموده وبا ارتقا دانش فنی در بالاترین حد استاندارد جهانی به تولیدات مطلوب نظر مشتریان نایل آید .

دربـاره چیـنی پـردیـس